• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข้อมูลจากดาวเทียม

จิสด้าร่วมมือ กฟผ. จัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจ กฟผ.

เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียมสำหรับ กฟผ.

สำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ประจำสนามบินและสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำเส้นทางบิน

ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

Subscribe to RSS - ข้อมูลจากดาวเทียม