ราคาข้อมูลดาวเทียม

Undefined

ราคาดาวเทียมที่ให้บริการ

ข้อมูลตารางรายละเอียดราคาและคุณสมบัติโดยย่อของดาวเทียมแต่ละชนิด โปรดศึกษารายละเอียดจากใบราคาหรือสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปตั้งงบประมาณ

*การปรับราคาเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลตารางรายละเอียดราคาและคุณสมบัติโดยย่อของดาวเทียมแต่ละชนิด โปรดศึกษารายละเอียดจากใบราคาหรือสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปตั้งงบประมาณ

*การปรับราคาเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง