• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

ไทย

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Leadership & Management Skills

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ได้จัดฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)
ให้แก่ บุคลากร สทอภ. โดยการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Performance Communication

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ได้จัดฝึกอบรม
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication) ให้แก่ บุคลากร สทอภ. ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2564 

จิสด้าจัดฝึกอบรมรีโมทเซนซิงให้ ทอ. เพื่องานพัฒนาและป้องกันประเทศ

จิสด้าร่วมมือกองทัพอากาศ จัดฝึกอบรมรีโมทเซนซิงให้นายทหารกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในภารกิจป้องกันและพัฒนาประเทศ

จิสด้าร่วมมือ ทอ. จัดฝึกอบรม GIS ให้นายทหาร

จิสด้าร่วมมือกองทัพอากาศ จัดฝึกอบรม GIS ให้นายทหารกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในภารกิจป้องกันและพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จิสด้าจับมือ ทบ. ฝึกอบรมทำแผนที่ด้วยโดรนแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กล่าวต้อนรับวิทยากร และบุคลากรกองทัพบก ในการฝึกอบรมหลั

จิสด้า จัดฝึกอบรมการสำรวจเพื่อทำแผนที่มาตรฐานด้วยยูเอวี

เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จิสด้าร่วมมือ กฟผ. จัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจ กฟผ.

เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียมสำหรับ กฟผ.

หลักสูตรการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง ร่วมกันจัดฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การปร

หน้า

Subscribe to RSS - ฝึกอบรม