• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ไทย

ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตร"

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตร" ให้กับนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเป็นความร่วมมือทวิภาคีจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร 7 โมดูล จิสด้าได้รับเกียรติให้เริ่ม Start เป็นหน่วยงานแรกของโครงการความร่วมมือดังกล่าวฯ ครั้งนี้เราจัดขึ้น ณ อุทยาน

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Remote Sensing from Satellite for Beginners

          วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for Beginners) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

จิสด้า จัดฝึกอบรมการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนการดำเนินโครงการ (Pre-valuation)

จิสด้า โดย สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนการดำเนินโครงการ (Pre-valuation) ให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้าที่เป็นผู้จัดการและบริหารงานโครงการ  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 น.-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ.

จิสด้าร่วมมือกองทัพเรือฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจกองทัพ

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพเรือกับจิสด้า ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศแล

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรมเพื่องานด้านการข่าว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

   ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8 GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าท

จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร GIS ขั้นสูงในงานชลประทาน

จิสด้า จัดฝึกอบรมในหัวข้อ การประยุกต์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานทราบถึงเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การ

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศเมียนมาร์

     GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, National Remote Sensing Centre, ISRO, India จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Myanmar” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ เมืองเนบิดอว์ ประเทศเมียนมาร์  ภายใต้โครงการ Regional Drought Mechanism ที่ดำเนินการโดย UNESCAP เพื่อพัฒนาระบบต

Subscribe to RSS - การฝึกอบรม