• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ลงนาม ความร่วมมือ

ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ว่าด้วย “ความร่วมมือด้านวัสดุวิศวกรรมสำหรับการบินและอวกาศ” ระหว่าง บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ระหว่าง บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนที่ สทอภ.

การลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ท่าน ปวท. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เป็นระธานการประชุม 3rd Steering Committee ของ Sirindhorn Center for Geo-Informatics ร่วมกับ Prof.

Subscribe to RSS - ลงนาม ความร่วมมือ