• ภาษาไทย
  • English

The Idol By GISTDA

The Idol By GISTDA

ไทย

The Idol by จิสด้า (VDO PRESENT)

“เราพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว”

“เราสร้างความหวัง สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

จากนี้ไป เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไป
และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

Subscribe to RSS - The Idol By GISTDA