• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

AIP

AIP

ไทย

GISTDA จับมือ C.P. GROUP ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ “สบขุ่นโมเดล” จังหวัดน่าน

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 GISTDA โดย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP  ร่วมกับ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมมาภิบาล และสื่อสารองค์กร  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P.

GISTDA ร่วมหารือกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่  11 พ.ย.

จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ สำนักงานจังหวัดระยอง  จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy) และระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) เพื่อการได้มาซึ่งข้อคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่เป็นห

จิสด้าลุยสื่อสารสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก AIP

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมฮอริเดย์อินน์พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จิสด้าได้จัดการสัมมนาขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อยอดระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวมสู่โครงการดาวเทียม THEOS-2 และนวัตกรรม AIP : Actionable Intelligence Policy สู่ความมุ่งหวั

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ให้กับบุคลากรจิสด้าได้รับรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

Gistda AIP และมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้วย QR Code ไปยังแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิต และตรวจสอบมาตรฐานการเพาะปลูกและการผลิต

      ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 Gistda และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสำนักสารสนเทศ ลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังแปลงเพาะปลูก แหล่งผลิตและตรวจสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของโครงการศึกษา

จิสด้าร่วมหารือ จ.น่าน เตรียมใช้แพลตฟอร์มเชิงนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนและฟื้นฟูสภาพป่า

   เมื่อวันที่18-20 เม.ย.

Subscribe to RSS - AIP