• ภาษาไทย
  • English

AIP

AIP

ไทย

Gistda AIP และมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้วย QR Code ไปยังแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิต และตรวจสอบมาตรฐานการเพาะปลูกและการผลิต

      ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 Gistda และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสำนักสารสนเทศ ลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังแปลงเพาะปลูก แหล่งผลิตและตรวจสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของโครงการศึกษา

จิสด้าร่วมหารือ จ.น่าน เตรียมใช้แพลตฟอร์มเชิงนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนและฟื้นฟูสภาพป่า

   เมื่อวันที่18-20 เม.ย.

Subscribe to RSS - AIP