• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

จิสด้าและเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้กับเกษตรกรและชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสาร สนเทศ และระบบภ

Subscribe to RSS - เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด