• ภาษาไทย
  • English

ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014 ถึงวันที่ จันทร์, 20 ตุลาคม 2014

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term fo Reference: TOR) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก ของ สทอภ.

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term fo Reference: TOR) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พุธ, 1 ตุลาคม 2014 ถึงวันที่ ศุกร์, 3 ตุลาคม 2014

ประกาศร่างวันที่

พุธ, 1 ตุลาคม 2014

ประกาศเผยแพร่ร่างชอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ.

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์, 4 สิงหาคม 2014 ถึงวันที่ พุธ, 6 สิงหาคม 2014

ประกาศร่างวันที่

จันทร์, 4 สิงหาคม 2014

ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ณ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา ชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2014 ถึงวันที่ ศุกร์, 8 สิงหาคม 2014

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2014

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ส่วนหลักภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

อังคาร, 29 กรกฎาคม 2014 ถึงวันที่ พฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2014

ประกาศร่างวันที่

อังคาร, 29 กรกฎาคม 2014

หน้า

Subscribe to RSS - ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง