• ภาษาไทย
  • English

ถวายรายงาน

ถวายรายงาน

ไทย

จิสด้า ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตามการสร้างคุณค่าและมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัต

Subscribe to RSS - ถวายรายงาน