• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมในองค์กร

GALAXI Open House 2019 เปิดบ้านชวนพี่น้องจิสด้าเยี่ยมชมแล็ปกาแลคซี่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม GALAXI open house 2019 : คนนอกเค้ารู้แล้

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์

          เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักบริหารกลาง (สบห.) โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อให้บุคลากร สทอภ.

“ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

          ด้วย ฝ่ายภาพลักษณ์องกรณ์และประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Work Across Functions (Efficient Communication and Collaboration)” ให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ.

ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”

          วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 จิสด้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ " ณ โรงแรมเซ็นนทาราศูนย์ราชการฯ ห้องประชุมบีบี 205 ชั้น 2 ให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้า ก

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 8 / 2562 ในหัวข้อ“ AIP กับการเปลี่ยนแปลงน่าน “

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 จิสด้าจัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้าครั้งที่ 8 /2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต

“การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนาก

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 7 / 2562 ในหัวข้อ“ กว่าจะเป็นนักเรียนทุน “

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรม คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 7 / 2562 ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นนักเรียนทุน “ โดยมี คุณยุทธภูมิ โพธิราชา ตัวแทนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว คุณศิริกุล หุตะเสวี ตัวแทนที่กำลังศึกษาอยู่และคุนปานวาด นิติกุล ตัวแทนที่อยู่ในขั้นตอน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ”

                เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแ

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร