• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 GISTDA จัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง "ข้อมูลน้ำท่วมดูได้ตรงไหน"

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 11

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 11 ขึ้นในหัวข้อ  “บุกเบิกการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างกำลังคน ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ปราณปริยา วงค์ษา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ควา

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10 ขึ้นในหัวข้อ  “กำเนิด Space Krenovation Park : SKP”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด   ผู้อำนวยการสำนักอุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ / ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยากา

Recheck to Rebrand เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ Recheck to Rebrand ช่วงเช้าเป็นทีมผู้บริหาร และช่วงบ่ายเป็นรอบระดับหัวหน้าฝ่ายงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ Rebrand โดยมี รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวิเคราะห์ แบรนด์องค์กรจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ทุกฝ่ายร่วม

คนจิสดาต้องรู้ Special

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม “คนจิสดาต้องรู้ Special” เพื่อให้ เจ้าหน้าที่  ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานของ สทอภ. ทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในภาพรวม โดยท่าน  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์  ผสทอภ.

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.

“ก้าวแรกของการจัดทำ Internal Rebranding ของจิสด้า”

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จิสด้าได้จัดให้มีการรับฟังกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำ Recheck to Rebrand เพื่อมุ่งสู่ Internal Rebranding ขององค์กร จากทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รอง ผสทอภ.

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.

ผสทอภ. เข้าร่วม e-meeting กับคณะ Customer Engineer (CE) ที่เข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์  ผสทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร