• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

การประชุมคณะอนุกรรมการ CGCSR ครั้งที่ 3/2563

ประชุมอีกแล้วสำหรับ CGCSR ครั้งที่ 3/2563
ครั้งนี้เป็นการประชุม online ที่ท่านอนุกรรมการให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมหลายท่าน และให้ข้อคิดเห็น+ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมาก

“tailor made CG_CSR for GISTDA”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคมร 2563 จิสด้า ได้จัดการประชุม ระดมสมองระดับ รอง ผสทอภ. และ ผอ.สำนัก ในการจัดทำ “tailor made CG_CSR for GISTDA” ตามแนวทางของ ISO26000 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ CG & CSR Action Plan ของ จิสด้า ต่อไป

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 6 "ย้อนรอยการให้บริการข้อมูล"

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 6 ขึ้นในหัวข้อ "ย้อนรอยการให้บริการข้อมูล" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนิรมล ศรีภูมินทร์ เป็นอดีต ผู้อำนวยการสำนักบริการและพัฒนาธุรกิจ และ คุณชินตา วงษ์ปาน นักบริการวิชาการชำนาญการ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกฝ

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 จิสด้าจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมหรือโครงการตามตามแผนแม่บท CG_CSR ของ สทอภ.

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-13.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร จังหวัดนครราชสีมา และห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. แจ้งวัฒนะ

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 5 "จากฟิล์มสู่ยุคดิจิตอล กับคู่ DUO ลาดกระบัง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

กับหัวข้อ "จากฟิล์มสู่ยุคดิจิตอล กับคู่ DUO ลาดกระบัง" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสานนท์  พรหมผลิน ตำแหน่ง รักษาการ ผอ. ธีออส-2 และหน.กภด.

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 "ตำนาน ธีออส-1 ส่งผ่านสู่ ธีออส-2"

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดกิจกรรม “คนจิสด้าต้องรู้” จากครั้งที่ 4 นี้เป็นต้นไป หัวข้อที่เราจะนำเสนอและร่วมพูดคุยกันนั้น จะเชื่อมโยงกับ โครงการจิสด้าก้าวสู่ปีที่ 20

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร