• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

รับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรม Good Idea เป็นจริงได้

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์  สำนักยุทธศาสตร์ ได้มีการเชิญผู้แทนของหน่วยงานภายใน เข้าร่วมรับฟังแนวคิดของการดำเนินโครงการ "Good Idea เป็นจริงได้" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ.

จิสด้า จัดฝึกอบรมการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนการดำเนินโครงการ (Pre-valuation)

จิสด้า โดย สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนการดำเนินโครงการ (Pre-valuation) ให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้าที่เป็นผู้จัดการและบริหารงานโครงการ  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 น.-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ.

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 อยากรู้มั้ย ธอ2. ทำให้ประเทศไทย มีความเข้มแข็งอย่างไร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

จิสด้าครบรอบ 19 ปี

จิสด้า จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี

3 พฤศจิกายน 2562 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA 

GALAXI Open House 2019 เปิดบ้านชวนพี่น้องจิสด้าเยี่ยมชมแล็ปกาแลคซี่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม GALAXI open house 2019 : คนนอกเค้ารู้แล้

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์

          เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักบริหารกลาง (สบห.) โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อให้บุคลากร สทอภ.

“ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

          ด้วย ฝ่ายภาพลักษณ์องกรณ์และประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Work Across Functions (Efficient Communication and Collaboration)” ให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร