• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 2/2562 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง”

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จิสด้าได้จัดกิจกรรม “คุยกันฉันจิสด้า” ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง” โดยได้ให้ความสำคัญกับช่วงเทศกาลและวัฒนธรรมของไทย ก็คือเทศกาลวันลอยกระทง เป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ จิสด้า ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประดิษกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อ

GISTDA สนับสนุนการพัฒนา CubeSats ในระดับนานาชาติ

          เมื่อวันที่ 3-8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park: SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการองค์การ

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ให้กับบุคลากรจิสด้าได้รับรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

สผภ. และ กพล. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562  สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ (สผภ.) และ กลุ่มภารกิจพิเศษด้านการพัฒนาตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (กพล.) ได้จัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2562 ณ.ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ. เวลา 9.00-12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ "

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 6 / 2562 ในหัวข้อ“ เปิดประสบการณ์ ภารกิจอวกาศ “

     เนื่องจากช่วงนี้กระแสข่าวด้านอวกาศเป็นที่น่าสนใจและถูกจับตาเป็นอย่างมาก รวมถึงการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างเทคโนโลยีด้านการบินและนวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีร่วมในการพัฒนาประเทศ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 6  / 2562  ในหัวข้อ“ เปิดประสบการณ์ ภารกิจ

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร