ธรรมมาภิบาล

Undefined

workshop การทำแผนแม่บท CG_CSR ขององค์กร

สยศ.โดย ฝภป. จัด workshop การทำแผนแม่บท CG_CSR ขององค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ "

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จิสด้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ" รุ่นที่ 1  โดยมี นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน ได้ประกาศเจตนารมณ