กิจกรรมภายในองค์กร

Undefined

workshop การทำแผนแม่บท CG_CSR ขององค์กร

สยศ.โดย ฝภป. จัด workshop การทำแผนแม่บท CG_CSR ขององค์กร

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 5 / 2562 “เรื่องเล่าจาก...แม่อาย”

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 5  / 2562  “เรื่องเล่าจาก...แม่อาย”

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ “ฟิตไปด้วยกัน กับภารกิจ "ปาบึก"”

        สืบเนื่องมาจากช่วงต้นเดือน มกราคม 2562 ประเทศไทยได้ประสบภัยกับพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยพายุได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ของไทยทำให้มีผลกระทบกับหลาย ๆ จังหวัด โดย จิสด้า เองก็ได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมรับมือพายุปาบึก มีทั้งประจ

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 3/2562 “Safe sky ความเชื่อมั่นด้านการจราจรทางอากาศ”

       เนื่องจาก ฝภป.สยศ.

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 2/2562 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง”

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จิสด้าได้จัดกิจกรรม “คุยกันฉันจิสด้า” ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง” โดยได้ให้ความสำคัญกับช่วงเทศกาลและวัฒนธรรมของไทย ก็คือเทศกาลวันลอยกระทง เป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ จิสด้า ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประดิษกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อ

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ให้กับบุคลากรจิสด้าได้รับรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “สวัสดิการที่เป็นตัวตน”

    ด้วย จิสด้า ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมภายในองค์กรและการสื่อสารภายในองค์กร ที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ จิสด้า ในทุกระดับ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่ชื่อว่า “คุยกันฉันจิสด้า”  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ จิสด้า ทุกคนและทุกระดับ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร