Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

วานนี้..หลายพื้นที่ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำ ส่งผลดีต่อจุดความร้อน

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 23 จุด ซึ่งพบมากสุดใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 16 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 3 จุด พื้นที่เกษตร 2 จุด พื้นที่เขตสปก. จำนวน 15 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษณ์ 1 จุด
จากภาพจุดความร้อนที่พบมีเพียงในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น โดยพบในพื้นที่จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 4 จุด ลำปาง 3 จุด เชียงใหม่ ตาก จังหวัดละ 2 จุด และพิษณุโลก ยโสธร จังหวัดละ 1 จุด ตามลำดับ    

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อน ก็มีให้ได้เห็นกันเสมอโดยพบมากสุดที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  465 จุด รองลงมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา 73 จุด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  48 จุด หลายพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นให้ได้รับความชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้าซึ่งส่งผลดีต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ก็ลดน้อยลงไปด้วย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 6/5/2564 0
Share :