Head GISDTDA

AIP Online Part 3 แลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

AIP Online Part 3 แลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP ร่วมกับ กพล. ผ่านระบบ Google Meet โดยในการร่วมแลกเปลี่ยนดังกล่าว ได้มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับ AIP ที่เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายอย่าง EEC และน่าน ภายใต้โครงการ THEOS2 รวมถึงแนวทางที่จะเป็นไปได้ในการทำการตลาด AIP อาทิ
1. โครงสร้างของการได้มาซึ่ง dashboard (ISP) เป็นอย่างไร
2. ใครเป็นคนคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ หรือ dashboard
3. ปัญหาที่เกิดขึ้น ทาง AIP เป็นคนคิดเอง หรือรับประเด็นปัญหาจากเขา
4. ถ้า Scale งานระดับจังหวัด ลูกค้าน่าจะใช้งบเท่าไหร่ ระยะเวลาดำเนินงานกี่เดือน
5. หัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา คือแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื้นที่ใช่หรือไม่
6. ถ้าจะขยายตลาด AIP ไปต่างประเทศ หรือ ASEAN ทางทีม AIP พร้อมหรือไม่
7. ลักษณะของงาน AIP คล้ายกับงานโครงการใช่หรือไม่

Admin 4/6/2564 0
Share :