Head GISDTDA

คน GISTDA ต้องรู้ EP.06 ยังไงไหนเล่า กับผู้ผ่านวิกฤตโควิด-19

คน GISTDA ต้องรู้ ตอน ยังไงไหนเล่า กับ ผู้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ร่วมพูดคุย กับผู้ที่ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ทั้งผู้ป่วย ผู้เสี่ยง และผู้ที่ดูแลความเรียบร้อย

Admin 8/6/2564 0
Share :