Head GISDTDA

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนของดาวเทียม (Vibration & Shock Testing)

เครื่องนี้จะทำหน้าที่ ทดสอบดาวเทียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของการออกแบบ พัฒนา ประกอบและทดสอบดาวเทียม ซึ่งโครงสร้างของดาวเทียม โมดูลต่างๆ รวมทั้ง แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทนต่อแรงสั่นสะเทือน ในรูปแบบที่แบ่งได้ดังนี้ shock / Sinusidol Vibration และ Random Vibration ซึ่งแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะขนส่งตัวดาวเทียมไปยังสถานีปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียม (Launch site) หรือเกิดในขณะติดตั้งบนแท่น Payload ของจรวดนำส่ง หรือขณะนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวดนำส่ง

โดยแรงสั่นสะเทือนต่าง ๆ อาจจะส่งผลเสียหายต่อดาวเทียมได้ เพราะฉะนั้น หากดาวเทียมผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนแล้ว จึงจะสามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรจริงได้อย่างประสบความสำเร็จต่อไปนั่นเองครับ
 

Admin 10/1/2564 1508 0
Share :