Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

คุณภาพอากาศบ่ายนี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา13.00 น.
ส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายตัวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก สลับกับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในภาคกลาง ส่วนคุณภาพอากาศดี-ดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ จากภาพจะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศดีมากจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ จังหวัดเชียงราย ประกอบกับช่วงนี้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก  อาจทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 4/2/2564 0
Share :