Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

บ่ายวันนี้ ....ฝุ่นจาง ๆ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 14.00 น. พบค่าคุณอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า)  เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) อยู่บ้าง ในพื้นที่ภาคกลาง สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นและฝุ่นจางลง เนื่องมาจากพื้นที่บางส่วนของประเทศมีฝนตก เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 11/2/2564 0
Share :