Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณอากาศดี (สีฟ้า)  กระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมในพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือ บริเวณภาคกลางบางจังหวัด สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นมาจากปริมาณฝุ่นที่ลดลง พื้นที่บางส่วนของประเทศมีอากาศเย็นและมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านคุณภาพอากาศดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 13/2/2564 459 0
Share :