Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 5 มีนาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ บริเวณภาคเหนือเกือบทั้งภาคโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ระดับ 122 จังหวัดเชียงรายที่ระดับ 97 ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้พบการกระจายตัวอยู่เพียงเล็กน้อย
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 5/3/2564 533 0
Share :