Head GISDTDA

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่น PM2.5 จากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 8 มีนาคม 2564

วันนี้ (8 มี.ค.64) ช่วงเวลา 10.54 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบพื้นที่ทางภาคเหนือ อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง มีคุณภาพอากาศค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยพบหลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) รวมไปถึงพื้นที่ทางภาคกลางตอนล่างและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกัน ในช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบคุณภาพอากาศ AQI สูงถึงระดับ 329 นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงอย่างตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก็มีค่าคุณภาพอากาศสูงเช่นกันอยู่ที่ 166 และที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง พบค่าคุณภาพอากาศ 118 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  เป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 8/3/2564 1169 0
Share :