Head GISDTDA

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่น PM2.5 จากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 15 มีนาคม 2564

วันนี้ (15 มี.ค.64) ช่วงเวลา 11.01 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบพื้นที่คุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายตัวอยู่พื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) รวมถึงคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายรวมกันอยู่ในหลายพื้นที่ สำหรับพื้นที่บริเวณภาคใต้พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้พอได้เห็นอยู่เล็กน้อย ในช่วงนี้คุณอากาศทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนอออกจากบ้านด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 15/3/2564 0
Share :