Head GISDTDA

สผภ. และ กพล. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562  สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ (สผภ.) และ กลุ่มภารกิจพิเศษด้านการพัฒนาตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (กพล.) ได้จัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2562 ณ.ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ. เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อประชุมหารือติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆภายในสำนัก รวมทั้งรับทราบแผนงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการภายในต่อไป

Admin 31/5/2019 0
Share :