Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 3/2562 “Safe sky ความเชื่อมั่นด้านการจราจรทางอากาศ”

       เนื่องจาก ฝภป.สยศ. เห็นว่า จิสด้าได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และปฎิบัติการด้านการบินและอวกาศ หรือ Strategic and Operation Aerospace Research Center : SOAR  ยกระดับการวิจัยและพัฒนการบินและอวกาศภายในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและเทคโนโลยีดาวเทียมของไทย   จึงได้จัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 3/2562 ขึ้นใน   วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กับหัวข้อ “Safe sky ความเชื่อมั่นด้านการจราจรทางอากาศ” โดยได้เชิญวิทยากร จากทีมวิจัย SOAR มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ จิสด้า ที่เข้าร่วมกิจกรรม

Admin 5/6/1476 0
Share :