Head GISDTDA

ดาวเทียม IKONOS

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) ประเภทข้อมูลที่ได้
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 1 เมตร
PAN : 0.45 - 0.90 (น้ำเงินเขียว) สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม
ระบบ Multspectral รายละเอียดภาพ 4 เมตร
แบนด์ 1 : 0.445 - 0.516 (น้ำเงิน) ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง, แยกพืช และสภาพความเขียว
แบนด์ 2 : 0.506 - 0.595 (เขียว) แยกชนิดพืช
แบนด์ 3 : 0.632 - 0.698 (แดง) ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ
แบนด์ 4 : 0.757 - 0.852 (อินฟราเรดใกล้) ความแตกต่างของน้ำ และส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณ มวลชีวะ

ดาวเทียม IKONOS ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศเมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเชิงพาณิชย์ดวงแรกของโลก ที่เก็บข้อมูลภาพถ่ายซึ่งมีความละเอียดสูง


คุณลักษณะดาวเทียม
น้ำหนัก 726 กิโลกรัม
ความสูงของการโคจร 681 กิโลเมตร
ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก
เอียงทำมุมกับแกนโลก 98.1 องศา
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล 10:30 น.
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ 98.33 นาที
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม 2.9 วัน ที่ความละเอียดภาพ 1 เมตร
1.5 วัน ที่ความละเอียดภาพ 1.5 เมตร
ค่านี้เป็นค่าของวัตถุเป็นเป้าหมายที่ 40 องศา ละติจูด
ความถี่ในการโคจรกลับซ้ำที่เดิมจะมากขึ้นเมื่อละติจูดสูงขึ้น
และน้อยลงเมื่อละติจูดเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตร
ระบบบันทึกข้อมูล Panchromatic & Multispectral
รายละเอียดภาพ 1 - เมตร panchromatic (< 26 องศา off nadir), และ 0.82 เมตร ที่ nadir
4 - เมตร panchromatic (< 26 องศา off nadir), และ 3.2 เมตร ที่ nadir
ความกว้างของภาพ 11 กิโลเมตร
อายุการใช้งาน 7 ปี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 7667 1
Share :