Head GISDTDA

ซ้อมหนีไฟประจำปี

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน บุคลากร GISTDA เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 ณ บริเวณจุดรวมพลด้านหลังอาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี  ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

Admin 12/11/2020 0
Share :