Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

อากาศบ่ายนี้..สดชื่นได้อีก

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00 น พบคุณภาพอากาศ ดี-ดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) เกือบทั่วทั้งประเทศ แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้างเล็กน้อย ในจังหวัด #กาฬสินธุ์ และ #นครพนม พบค่า AQI ที่เท่ากัน ในระดับ 40  ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพอากาศที่ดีเช่นกัน โดยค่า AQI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับไม่เกิน 38 สืบเนื่องมาจากในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองลดน้อยลง 

         
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 10/5/2564 0
Share :