Head GISDTDA

รายงานประจำปี 2546

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)มีตัวย่อว่า “สทอภ.” และมีชื่อภาษาอังกฤษ “Geo-Informatics and Space Technology DevelopmentAgency(Public Organization)-GISTDA” เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยอวกาศ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Admin 26/1/2021 882 0
Share :