Head GISDTDA

GISTDA จับมือกำเนิดวิทย์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเต็มรูปแบบ

21 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัดลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง GISTDA กับ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และนายราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นผู้ลงนาม

การลงนามในครั้งนี้มีมุ่งให้เกิดความร่วมมือกันเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การศึกษา วิจัย พัฒนา การให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักเรียน/นักศึกษาและบุคลากรซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ GISTDA และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในโครงการด้าน Area Based Development ของประเทศอีกด้วย

TAG: MOU
Admin 21/6/2564 1676 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง