Head GISDTDA

ดาวเทียม LANDSAT-7
LANDSAT-7
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) ประเภทข้อมูลที่ได้
ระบบ Enhanced Thermatic Mapper Plus (ETM+)
แบนด์ 1 : แบนด์ 1 : 0.450-0.515 (น้ำเงิน-เขียว) ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง,
แยกพืช และสภาพความเขียว
แบนด์ 2 : 0.525-0.605 (เขียว) แยกชนิดพืช
แบนด์ 3 : 0.630-0.690 (แดง) ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ
แบนด์ 4 : 0.775-0.900 (อินฟราเรดใกล้) ความแตกต่างของน้ำและส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณ มวลชีวะ
แบนด์ 5 : 1.550 - 1.750 (อินฟราเรดคลื่นสั้น) พืช, ความชื้นในดิน,
แยกความแตกต่างเมฆและหิมะ
แบนด์ 6 : 10.40 - 12.50 (อินฟราเรดความร้อน) ความร้อนผิวหน้า, ความชื้นของดิน,
ความเครียดของพืช
แบนด์ 7 : 2.090 - 2.350 (อินฟราเรดสะท้อน) แยกชนิดหิน
PAN : 0.520-0.900 (สีเขียว-อินฟราเรดใกล้) แหล่งชุมชน, สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม

รายละเอียดดาวเทียม

ดาวเทียม LANDSAT-7

พัฒนาโดย 3 หน่วยงาน คือ NASA, NOAA และ USGS
NASA: รับผิดชอบด้านการพัฒนาตัวดาวเทียม, อุปกรณ์, จรวดส่งดาวเทียมและระบบควบคุมภาคพื้นดิน ตลอดจนการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร, การตรวจสอบการโคจรและการปรับเทียบอุปกรณ์
NOAA: รับผิดชอบด้านระบบปฏิบัติการของดาวเทียมทั้งหมด ตลอดอายุการโคจร
USGS: รับผิดชอบด้านการรับสัญญาณข้อมูล, การผลิตข้อมูล, การเก็บรักษาข้อมูล และการแจกจ่ายข้อมูล
ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta II จากฐานทัพอากาศ Vandenberg, California เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2542


คุณลักษณะดาวเทียม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร
น้ำหนัก 2,150 กิโลกรัม
ความสูงของการโคจร 705 กิโลเมตร
ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก
เอียงทำมุมกับแกนโลก 98.2 องศา
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล 10:00 น.
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ 98.9 นาที
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน 14.5 รอบ
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม ทุก 16 วัน
ระบบบันทึกข้อมูล ETM+ (Enhanced Thermatic Mapper Plus)
รายละเอียดภาพ 30, 60 (อินฟราเรดความร้อน) และ 15 (PAN) เมตร
ความกว้างของภาพ 185 กิโลเมตร
อายุการทำงานที่ค่ดหมาย 5 ปี
Admin 3/7/2564 3440 0
Share :