Head GISDTDA

ดาวเทียม RADARSAT-1
RADARSAT-1

เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศแคนาดา องค์การอวกาศแคนาดา (Canadian Space Agency, CSA) ดำเนินการออกแบบ, ควบคุมการปฏิบัติงานของดาวเทียม และการรับสัญญาณจากดาวเทียมของสถานีรับภาคพื้นดินที่ Prince Albert เมือง Saskatchewan และ Gatineau เมือง Quebec. ส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta II 7920-10 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2538


คุณลักษณะดาวเทียม

ขนาดแผงรับสัญญาณเรดาร์ 15 x 1.5 เมตร
น้ำหนัก 2,750 กิโลกรัม
ความสูงของการโคจร 798 กิโลเมตร
ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก
เอียงทำมุมกับแกนโลก 98.6 องศา
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล 10.30 น.
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ 100.7 นาที
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน 14 รอบ
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม 24 วัน
ระบบบันทึกข้อมูล SAR (Synthetic Aperture Rader) ช่วงคลื่น C-band ความยาวคลื่น 5.6 เซนติเมตร ที่ย่านความถี่ 5.3 กิกะเฮิร์ต
รายละเอียดภาพ 10 - 100 เมตร
ความกว้างของภาพ 50 - 500 กิโลเมตร
อายุการทำงานที่คาดหมาย 3 ปี

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

รูปแบบ (Mode) ตำแหน่ง ลำคลื่นเรดาร์ มุมตกกระทบ (องศา) รายละเอียดข้อมูล (เมตร) ขนาดภาพ (กิโลเมตร) จำนวนมุมมองสำหรับผลิตภาพ
Fine (5 ตำแหน่ง) F1 37 - 40 10 50 x 50 1 x 1
F2 39 - 42
F3 41 - 44
F4 43 - 46
F5 45 - 48
Standard (7 ตำแหน่ง) S1 20 - 27 30 100 x 100 1 x 4
S2 24 - 31
S3 30 - 37
S4 34 - 42
S5 36 - 42
S6 41 - 46
S7 45 - 49
Wide (3 ตำแหน่ง) W1 20 - 31 30 165 x 165 1 x 4
W2 31 - 39 150 x 150
W3 39 - 45 130 x 130
ScanSAR Narrow (2 ตำแหน่ง) SN1 20 - 40 50 300 x 300  2 x 2
SN1 31-46
ScanSAR Wide SW1 20 - 50 100 500 - 500 2 x 4
Extended Hight (6 ตำแหน่ง) H1 49 - 52 25 75 x 75 1 x 4
H2 50 - 53
H3 52 - 55 
H4 54 - 57
H5 56 - 58
H6 57 - 59
Extended Low L1 10 - 23 35 170 x170 1 x 4
Admin 2737 0
Share :