Head GISDTDA

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2563

สทอภ.ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2563

จากเดิมคือวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ทาง https://www.gistda.or.th/main/th/announcements 

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกฝึกงานฯ ดังต่อไปนี้

1 นายคฑาวุทธ  ร่วมทอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 นางสาวชุติกาญจน์  สุขต่าย  มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 Manin Hul มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 นางสาวภารดี  ปานเทวัญ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(แจ้งขอยกเลิกการฝึกงานกับ สทอภ.)
5 นางสาวพรสวรรค์  ซื่อตรง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 นางสาวนิศารัตน์  แก้วขุนทด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 นายดนัย  เบอร์เดน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 นางสาวทิพตะวัน  ทิพย์เทียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 นางสาวญาดา  ศรีอินทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 นางสาวกุลณัฐ  อ่องน้อย  มหาวิทยาลัยบูรพา

11 นางสาวชลินา  จอมแก้ว  มหาวิทยาลัยบูรพา
12 
นายเตชทัต อุ้ยกิ้ม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ บุญเกิด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14 
นางสาวนวรัตน์ ภิรมกาญจนศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 
นายนพคุณ ศิวาลักษณ์  มหาวิทยาลัยบูรพา
16 นางสาวประภาพรรณ  เย็นจิตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  (ทดแทน
นางสาวภารดี  ปานเทวัญ)

ให้ทำยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

โดยติดต่อกลับ น.ส.วัชรี   นพศรี   ทาง watcharee@gistda.or.th หรือ โทรศัพท์มือถือ  0861672248 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 16/12/2562 0
Share :