Head GISDTDA

GISTDA ร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR)

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. GISTDA นำโดยรองผู้อำนวยการ นางกานดาศรี ลิมปาคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR) ฉบับที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีหน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน), กรมควบคุมมลพิษ, กรมอุตุนิยมวิทยา  และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้
    โดยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับรองกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ซึ่งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันสนับสนุนการวิจัยบรรยากาศเพื่อตอบโจทย์คุณภาพอากาศของประเทศไทย รวมทั้งร่วมกันพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศของประเทศ ให้เกิดการนำประโยชน์จากงานวิจัยบรรยากาศไปแก้ปัญหาคุณภาพอากาศของประเทศต่อไป

Admin 14/7/2564 1803 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง