Head GISDTDA

Natural Resources & Environment

บริการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ ทั้งพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง GISTDA ได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้ของไทย ตลอดจนข้อมูลการติดตามพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง การติดตามตำแหน่งเรือ ทุ่นสมุทรศาสตร์ และอื่น ๆ ทางทะเล อีกด้วย

“เราจะร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของไทยด้วยดวงตาจากอวกาศ”

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริการ |  โทร.021414593  |   อีเมล marketing@gistda.or.th 

Admin 6/8/2564 9820 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง