Head GISDTDA

TerraSAR-X
TerraSAR-X เป็นดาวเทียมระบบ SAR จึงทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ในทุกสภาพภูมิอากาศ ให้รายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลภาพได้บริเวณกว้าง  และถ่ายภาพทั่วโลก มีคุณลักษณะ geometric accuracy เฉพาะตัวที่แตกต่างจากดาวเทียมดวงอื่นๆ ทำให้ภาพที่ได้มีคุณภาพดีและมีค่าความถูกต้องที่แม่นยำ ผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียดได้หลายระดับ (Flexible resolutions) และหลายขนาดภาพ (Scene size) ประกอบด้วย ภาพความละเอียด 0.25 เมตร (Staring Spotlight), 1 เมตร (High Res Spotlight), 2 เมตร (Spotlight), 3 เมตร (StripMap), 18.5 เมตร (ScanSAR) และ 40 เมตร (Wide ScanSAR)

ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : เหมาะกับ งาน Application รูปแบบต่างๆ อาทิ

 • การติดตามเรือ
 • การติดตามคราบน้ำมันมลพิษทางทะเล
 • การจัดการภัยพิบัติ
 • การทำแผนที่ชั้นความสูง (DEM)
 

TerraSAR-X Price List สำหรับผู้ใช้งานในประเทศ (ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบราคาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

(หน่วย: บาท ต่อ ภาพ)
ชนิดผลิตภัณฑ์/ Resolution ขนาดภาพ ราคาสั่งถ่าย ราคาข้อมูลในคลัง
Staring Spotlight (ST)
(0.25 เมตร)
4 กม. x 3.7 กม. 325,260 162,630
High Res Spotlight (HS)
(1 เมตร)
10 กม. x 5 กม. 278,460 139,230
Spotlight
(2 เมตร)
10 กม. x 10 กม. 198,900 99,450
StripMap
(3 เมตร)
30 กม. x 50 กม. 138,060 69,030
ScanSAR
(18.5 เมตร)
100 กม. x 150 กม. 81,900 40,950
Wide ScanSAR
(40 เมตร)
up to 270 กม. x 200 กม. 81,900 40,950

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน:

 • ข้อมูล TerraSAR-X มีจาหน่ายในรูปแบบ Single หรือ Dual polarization (ยกเว้น Staring Spotlight, ScanSAR และ Wide ScanSAR) กรณี สั่งข้อมูลเป็น Dual polarization ขนาดภาพและ resolution จะลดลงจากปกติ
 • ข้อมูลในคลัง (Archive) คือ ภาพที่อายุมากกว่า 30 วัน นับจากวันที่บันทึกภาพ
 • StripMap มีจาหน่ายขนาด 30 กม. x 30 กม. หรือขยายขนาดกว่าปกติได้ ซึ่งราคาจะปรับเปลี่ยนตามขนาดที่สั่ง
 • StripMap, ScanSAR, Wide ScanSAR สามารถสั่งความยาวได้ถึง 1,500 กม. ซึ่งราคาจะปรับเปลี่ยนตามขนาดที่สั่ง
TerraSAR-X InSAR Data Package
InSAR Data Stack Package ราคาต่อภาพ
SpotLight InSAR 117,000
StripMap InSAR 58,500
InSAR “Programming” (Standard programming level) 9,360

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์:

 • สำหรับการสั่งข้อมูลบริเวณพื้นที่เดียวกัน จำนวน 5 ภาพ ภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันที่สั่งวันแรก
 • ข้อมูลส่งในรูปแบบ format SSC
TerraSAR-X Maritime Monitoring Data Packages
TerraSAR-X Maritime Monitoring Imagery Package ราคาต่อภาพ
StripMap 49,140
ScanSAR, WideScanSAR 42,120
Wide ScanSAR 42,120

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์:

 •  มากกว่า 75% ของภาพจะเป็นพื้นที่ของน้า
 • ต้องสั่งมากกว่า 5 ภาพ ในช่วงเวลา 3 เดือน (พื้นที่ใดๆทั่วโลก)

หมายเหตุ :

 1. ราคาที่แสดงในตารางข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. กรณีขอรับบริการเร่งด่วน ภายใน 3 5 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 50%
 3. ราคาข้างต้นเป็นราคาจาหน่ายทั้งผู้ใช้งานภาครัฐและเอกชน
 4. ราคาข้างต้นเป็นราคาแบบ Standard License (จำนวนผู้ใช้ 1 ผู้ใช้งาน)
  สำหรับราคา Academic และ Multiple License กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปใช้อ้างอิง หรือวางแผนใน การเตรียมงบประมาณ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4564 /0-2141-4565 /0-2141-4566/0-2141-4569 | โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
TAG: TerraSAR-X
Admin 13/8/2564 4181 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง