Head GISDTDA

WorldView-3
WorldView-3  เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงมากดวงแรก ที่เป็นระบบ Multi-Payload ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) ได้สูงถึง 31 เซนติเมตร และ 1.24 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน มีศักยภาพในการบันทึกภาพพื้นผิวโลกได้มากกว่า 680,000 ตร.กม. ต่อวัน

ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : 

  • การจัดทำแผนที่ที่แม่นยำ
  • การจำแนกที่ประเภทที่ดิน
  • การเตรียมความพร้อมและรับมือด้านภัยพิบัติ
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
  • การวิเคราะห์ดินและพืชพรรณ - Soil/vegetative analysis
  • การศึกษาด้านธรณีวิทยา อาทิ น้ำมัน ก๊าซ เหมืองแร่ เป็นต้น
  • การติดตามพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม
  • การวัดปริมาณน้ำ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง
  • การวิเคราะห์มลภาวะ และหมอกควัน 
   
ราคาข้อมูลดาวเทียม
(ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบราคาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4564 /0-2141-4565 /0-2141-4566/0-2141-4569| โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
Admin 3113 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง