Head GISDTDA

Pléiades NEO
Pléiades NEO ดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Airbus  ซึ่งเป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก ชนิด  Optical ทำงานร่วมกันแบบ Constellation โดยมีดาวเทียมความละเอียด 30 ซม. เหมือนกันสี่ดวงพร้อมปฏิกิริยาสูงสุด ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) และชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน
โดยกำหนดเปิดตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  นี้

ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : 

  • ด้านงานป้องกันและความมั่นคง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบในประเทศ
  • ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น การระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, เส้นทางการค้า, การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
  • ด้านการจัดการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการจัดทำผังเมืองให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของเมืองประเภทนั้นๆ 
  • การติดตามตรวจสอบพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ชายฝั่ง ชายแดน หรืองานท่อประปา
  • การจัดทำแผนที่ขนาดใหญ่ที่แม่นยำ หรือการสร้างโมเดล 3 มิติที่เชื่อถือได้
 
ราคาข้อมูลดาวเทียม
(ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบราคาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4564 /0-2141-4565 /0-2141-4566/0-2141-4569 | โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
Admin 3380 0
Share :

Related news