Head GISDTDA

Pléiades
Pléiades ดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Airbus โดยเป็นดาวเทียมรายละเอียดสูง ชนิด optical รายละเอียด 50 เซนติเมตร ทำงานร่วมกันแบบ Constellation ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) ได้สูงถึง 50 เซนติเมตร และ 2.00 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน

ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : 

  • ด้านงานป้องกันและความมั่นคง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบในประเทศ
  • ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น การระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, เส้นทางการค้า, การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
  • ด้านการจัดการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการจัดทำผังเมืองให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของเมืองประเภทนั้นๆ
  • การติดตามตรวจสอบพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ชายฝั่ง ชายแดน หรืองานท่อประปา
  • การจัดทำแผนที่ที่แม่นยำ 
 
ราคาข้อมูลดาวเทียม
(ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบราคาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
 
Admin 6062 0
Share :

Related news