Head GISDTDA

ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ณ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา ชลบุรี
ระยะเวลาประกาศ File
31/07/2014 ถึงวันที่ 08/08/2014
Admin 31/7/2557 766 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง