Head GISDTDA

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Leadership & Management Skills
 3. GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Performance Communication
 4. การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
 5. การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 6. คนดีศรี อว. ประจำปี 2563
 7. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2564
 8. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หมวด 3)
  - การสร้างขวัญกำลังใจ (หมวด 6)
  - การให้คุณให้โทษ (วินัยและการรักษาวินัย หมวด 8)
Admin 19/8/2564 1633 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง