Head GISDTDA

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI)

ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ การมีมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการบูรณาการภูมิสารสนเทศให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และประหยัด คุ้มค่า ต่อการลงทุน หรือการนำภูมิสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและ พัฒนาประเทศ สทอภ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ISO/TC211 โดยร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาที่เป็นศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ผลของการศึกษาได้เอกสารมาตรฐาน สำหรับการเผยแพร่และนำไปประยุกต์ ใช้งาน ประกอบด้วย
มาตรฐาน Imagery and Gridded Data (ISO/TR 19121) เป็น มาตรฐานที่อธิบายถึงข้อมูลภาพ (Image) และข้อมูลกริด (Gridded Data) และมาตรฐานที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information) ที่เกี่ยวกับข้อมูลภาพและข้อมูลกริด
มาตรฐาน Qualification and Certification of Personnel (ISO/TR 19122) เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในหลักการการพัฒนา เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณวุฒิ (Qualification) การรับรอง (Certification) ให้ แก่บุคลากร เพื่อนำไปสู่การยอมรับอย่างเป็นทางการในสาขาวิชาชีพทางด้าน ภูมิสารสนเทศ
มาตรฐาน Profile-FACC Data Dictionary (ISO 19126) เป็น มาตรฐานที่อธิบายข้อกำหนดในเรื่องของทะเบียน และขั้นตอนการลง ทะเบียนที่เป็นไปตาม ISO 19135 : Procedure for Registration of Item of Geographic Information ซึ่งกำหนด Object Class ที่จำเป็นในการลงทะเบียน นอกจากนี้ ISO 19126 ยังสัมพันธ์กับ ISO 19110: Methodology for Feature Cataloguing ที่กล่าวถึงโครงสร้างพจนานุกรมข้อมูลของ Features และ Attributes ช่วยให้การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลของประเทศต่างๆ ที่กำหนด ตามพจนานุกรมข้อมูลได้
มาตรฐานด้าน Web Map Server Interface (ISO 19128) เป็น มาตรฐานที่เกี่ยวกับการสร้างแผนที่ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลภูมิศาสตร์ โดย Web Map Service (WMS) แผนที่ให้เป็นรูปภาพใน Format PNG, GIF หรือ JPEG หรือเป็นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ในรูปแบบของ Scalable Vector Graphic (SVG) ซึ่งการทำงานจะผ่านทาง Web Browser และรับการร้องขอ (Request) จากผู้ใช้ผ่าน URL สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://thaisdi.gistda.or.th

TAG: nsdi
Admin 22/4/2555 445 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง