Head GISDTDA

การอบรมดับเพลิง และการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ประจำปี 2564

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดอบรมดับเพลิง และการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Google Meetวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร สทอภ. สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแผนรองรับการปฏิบัติงาน สทอภ. กรณีภาวะฉุกเฉิน และทิศทางที่สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กร โดยวิทยากรจากบริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล เป็นผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 14.00 น.

Admin 20/8/2021 0
Share :