Head GISDTDA

กรมป่าไม้ จับมือ จิสด้า ร่วมบูรณาการผืนป่าไทย

8 กรกฎาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  โดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า ร่วมลงนาม  โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่ผ่านมาจิสด้าได้ทำงานร่วมกับกรมป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิเคราะห์พื้นที่ป่า ติดตาม จัดทำฐานข้อมูลของป่า รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่โดนบุกรุกทั่วประเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าภารกิจดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมทางด้านอาชีพ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับประเทศ

การลงนามในครั้งนี้ นอกจากจิสด้าจะสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านที่ดินป่าไม้ และบุคลากรร่วมกันแล้ว เรายังมุ่งเน้นการผลักดัน ขับเคลื่อน และกำกับการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ทั้งสองหน่วยงานเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้น

กรมป่าไม้มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าทั้งหมดของประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาบูรณาการร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนทักษะทางด้านการบริหารจัดการด้านพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศไทยต่อไป

Admin 8/7/2563 1322 0
Share :