Head GISDTDA

Discover the Earth at Sub-meter Resolution – Day 2

สทอภ. ร่วมกับบริษัท SI Imaging Services (SIIS) สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Discover the Earth at Sub-meter Resolution” เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูง KOMPSAT ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
ดร.เชาวลิต ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ สทอภ. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ Mr. Moongyu Kim CEO ของ SIIS ภายในงาน SIIS และ สทอภ. ยินดีมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับกรณีสั่งข้อมูลจากดาวเทียม KOMPSAT ในคลังข้อมูล ซึ่งประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของรายการ SIIS ได้จับสลากผู้โชคดีเพื่อมอบ Samsung Galaxy Note 4 เป็นการขอบคุณผู้ที่อยู่ร่วมงานจนจบอีกด้วย
ดาวเทียม KOMPSAT เป็นดาวเทียมสัญชาติเกาหลีใต้ ภายใต้การดูแลของ Korean Aerospace Research Institute หรือ KARI โดยในปัจจุบันดาวเทียม KOMPSAT สามารถให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 3 ดวงด้วยกัน คือ ดาวเทียม KOMPSAT-2 ซึ่งมีความละเอียดภาพขาว-ดำ 1 เมตร และภาพสี 4 เมตร  ดาวเทียม KOMPSAT-3 มีความละเอียดภาพขาว-ดำ 70 เซนติเมตร และภาพสี 2.8 เมตร ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากดาวเทียมดวงอื่น ตรงที่สามารถบันทึกภาพในช่วงเวลาบ่าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการถ่ายภาพในช่วงเวลาที่ปลอดเมฆได้  และล่าสุดกับดาวเทียม KOMPSAT-5 ดาวเทียมระบบเรดาร์ที่มีความละเอียดสูง 1 เมตร  GISTDA เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูง KOMPSAT ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2557 โดยมีสิทธิ์ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม KOMPSAT-2 และ 3 แก่หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า
หากท่านประสงค์จะสั่งซื้อข้อมูลจากดาวเทียม KOMPSAT-2 และ 3 สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2141 4559 หรือ userservice@gistda.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 27/3/2015 0
Share :