Head GISDTDA

กระทรวงวิทย์ฯ ตั้งวอร์รูมเสริมภารกิจรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมชี้เป้าพื้นที่สำคัญขุดเจาะบ่อบาดาล

pic1

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯเปิดเผยว่า กระทรวงวิทย์ได้ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาภัยแล้งในรูปแบบวอร์รูมสนับสนุนภารกิจรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศ โดยดำเนินงานใน 3 แนวทาง คือ สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์และการคาดการณ์สนับสนุนการเยียวยาบรรเทาปัญหา และสนับสนุนทางเลือกการแสวงหาแหล่งน้ำใหม่ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นประธานและมีคณะทำงานมาจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1313 สำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ได้จัดแพคเกจที่พร้อมนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสภาพน้ำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำไว้ในระบบเดียวกันให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.) จัดทำระบบแผนที่กลางเพื่อติดตามพื้นที่ภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งได้ครอบคลุมทั้งประเทศตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการชี้เป้าพื้นที่สำคัญเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งเป็นการสนับสนุนทางเลือกเพื่อการแสวงหาแหล่งน้ำใหม่ให้กับชุมชน นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชเพื่อทดแทนข้าวจำพวกพืชล้มลุก ด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) ร่วมกับ สสนก.นำเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อย ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน ช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกแม่น้ำสายหลักที่กระทบต่อพื้นที่การเกษตรและระบบผลิตน้ำประปา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) ผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงที่สามารถย่อยสลายได้ ช่วยรักษาความชื้นในดินลดปริมาณการใช้น้ำในการเกษตรและใช้องค์ความรู้ด้าน ไอโซโทปอุทกวิทยา ประเมินแหล่งน้ำบาดาลและปริมาณน้ำบาดาล เพื่อสามารถค้นหาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ๆ ไว้ใช้ในภาวะแล้ง นอกจากนี้ยังมีเครื่องกรองน้ำระบบน้ำไหลผ่านเส้นใยสังเคราะห์และเครื่องกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแบบรีเวิร์สออสโมซีสจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ที่พร้อมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำในกรณีที่หน่วยงานในพื้นที่พบปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่อาจส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้านดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีแนวทางที่ชัดเจนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งคือจิสด้า และสสนก. ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรน้ำ ฯล ฯซึ่งมีการประเมินข้อมูลเบื้องต้นว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีปริมาณฝนน้อยไปอีกระยะหนึ่ง จนถึงช่วงกลางเดือน และหวังว่าเดือนสิงหาคมจะมีฝนตกตามฤดูกาลปกติ ซึ่งทำให้ภาพรวมของฝนในปีนี้มีไม่เกิน 100 วันจึงแนะนำให้เกษตรกรควรปลูกพืชอายุสั้น และเตรียมพร้อมในการรับมือ“

ขอบคุณที่มา : http://www.dailynews.co.th/it/332176

Admin 2/7/2015 831 0
Share :